Rezultati anektiranja turističnega gospodarstva

03.05.2024 | Novice

ZZST Bled 2024 turistično gospodarstvo

V marcu in aprilu 2024 je potekalo anketiranje turističnega gospodarstva destinacije Bled. Anketne vprašalnike je izpolnilo 21 ponudnikov, vendar vse ankete niso bile v celoti izpolnjene.

Od 21 vprašanih jih 10 izvaja dejavnost med 0 in 10 let

Od 21 podanih veljavnih odgovorov je 12 vprašanih kot svojo prevladujočo dejavnost izbralo nastanitveno dejavnost, 10 jih dejavnost opravlja med 0 in 10 let. V povprečju turistična gospodarstva na letni ravni zaposlujejo 25,2 redno zaposlenih, 10,5 sezonskih delavcev ter 2 pripravnika. Redno zaposleni tako predstavljajo 68 % vseh zaposlenih.

60 % vprašanih goste spodbuja k uporabi trajnostne mobilnosti

Skoraj 90 % ponudnikov spremlja porabo energije, od tega jih 75 % izvaja ukrepe za zmanjšanje porabe, porabo vode redno spremlja 86 % turističnih gospodarstev, 72 % jih izvaja ukrepe za zmanjšanje porabe, odpadne vode ne reciklira nihče. Količino proizvedenih odpadkov spremlja slaba polovica, večina jih ločuje v skladu z navodili Občine. 86 % vprašanih izvaja ukrepe za zmanjševanje plastičnih odpadkov. Več kot 70 % vprašanih goste spodbuja k varčevanju z energijo in vodo ter zmanjšanju količine in ločevanju odpadkov, slabih 60 % pa k uporabi trajnostne mobilnosti za prihod na destinacijo in gibanje po njej. Goste k pitju vode iz pipe spodbuja 4/5 vprašanih.

90 % vprašanih daje prednost lokalnim pridelovalcem  

Ukrepe za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti ter varstvo in ohranjanje krajine izvaja polovica vprašanih, 57 % jih podpira lokalno skupnost oziroma znamenitosti. Skoraj 90 % vprašanih daje prednost lokalnim pridelovalcem in proizvajalcem – 67 % turističnih gospodarstev pri lokalnih proizvajalcih nakupi do 25 % blaga, hrane in pijač, tretjina vprašanih pa med 50 in 75 %.

Trajnostno ravnanje je ključno za razvoj zelene destinacije

Na izrazito turistični destinaciji je izjemnega pomena dobro sodelovanje med deležniki – lokalno turistično organizacijo, prebivalci, turističnim gospodarstvom in obiskovalci. Na podlagi slabega odziva na sodelovanje v anonimnem anketnem vprašalniku menimo, da turistično gospodarstvo še ni dovolj seznanjeno s pomenom trajnostnega turizma in teže sprejemanja ukrepov za razvoj zelene destinacije.  V prihodnje bo na tem področju potrebno boljše sodelovanje med javnim zavodom Turizem Bled in turističnim gospodarstvom. S tem bomo okrepili zavedanje o pozitivnih učinkih trajnostno naravnanih dejavnosti in turizma ter poskušali povečati trajnostno ravnanje deležnikov tudi v praksi.

Celotna analiza rezultatov je na voljo tukaj.