Rezultati ankete o zadovoljstvu s turizmom med lokalnim prebivalstvom

30.04.2024 | Novice

ZZST ankete lokalno prebivalstvo

V marcu in aprilu 2024 smo na destinaciji izvajali anketiranje med prebivalci Občine Bled. Glavni namen raziskave je bil oceniti zadovoljstvo s turistično ponudbo in pridobiti predloge za izboljšanje trajnostne izkušnje ter vpogled v nadaljnji razvoj turizma. V anketi je sodelovalo 510 občanov, od tega 48 % moških in 52 % žensk.

Za 62 % občanov je turistična dejavnost neposredni vir dohodka, 41 % vprašanih se strinja, da ima lokalna skupnost od turizma in turistov korist

62 % od vseh 510 sodelujočih, od tega je bilo največ prebivalcev s statusom zaposlenega (73 %), je poročalo, da njim ali njihovim družinskim članom turistična dejavnost predstavlja neposredni vir dohodka. Da ima od turizma in turistov lokalna skupnost koristi, je prepričanih 41 % vprašanih, 25 % je glede trditve neopredeljenih, medtem ko se z njo ne strinja 34 % anketirancev.

Prebivalstvo si želi boljše vključitve v razvoj turizma na destinaciji

Anketa je pokazala, da je le 17 % vprašanih zadovoljnih z razvojem turizma na destinaciji, medtem ko se jih 57 % s tem ne strinja. Povprečna ocena glede zadovoljstva z razvojem turizma znaša 2,4, enako povprečno oceno je prejelo vprašanje v zvezi z zadovoljstvom dela javnega zavoda Turizem Bled. Rezultati kažejo na nujnost večjega vključevanja lokalnega prebivalstva v razvoj turistične destinacije z namenom povečanja splošnega zadovoljstva.

Rezultati ankete so pokazili, da so prebivalci na splošno zadovoljni z obveščenostjo o razvoju turizma na destinaciji s povprečno oceno 2,9 – od tega je 29 % anketirancev podalo oceni 4 ali 5, 37 % pa oceni 1 ali 2. Rezultati kažejo, da moramo za namene obveščanja vključiti dodatne komunikacijske kanale.

Pozitivni učinki turizma ne odtehtajo negativnih

60 % vprašanih meni, da pozitivni učinki turizma na destinaciji ne odtehtajo negativnih, kar 58 % odstotkov prebivalstva se popolnoma strinja s trditvijo, da je število obiskovalcev v visoki sezoni previsoko in moteče. Povprečna ocena 2,4 nakazuje, da prebivalstvo na splošno ne zaznava pozitivnega učinka turizma na večjo ponudbo in izbiro storitev. 30 % se jih strinja s trditvijo, da turizem omogoča boljše možnosti za preživljanje prostega časa. Anketiranci so s povprečno oceno  2,9, ocenili trditev, da turizem na destinaciji povzroča slabše zdravstvene razmere.

Turizem vpliva na povišanje cen nepremičnin in življenjskih stroškov

Več kot polovica vprašanih, 51 %, se popolnoma strinja, da so se zaradi turizma povišali življenjski stroški, da so se povišale cene nepremičnin, pa se strinja kar 87 % anketirancev.

ZZST anketa prebivalci Bleda  

Turizem na destinaciji povzroča prekomerno onesnaževanje

72 % vprašanih se strinja s trditvijo, da turizem na destinaciji povzroča prekomerno onesnaževanje, da turizem povečuje prometne težave pa se popolnoma strinja 88 % vprašanih. Le 21 % vprašanih se strinja, da turizem na destinaciji v zadostni meri skrbi za ohranjanje narave,  31 % vprašanih se strinja, da turizem v zadostni meri skrbi za ohranjanje kulture. Malo več kot četrtina (26 %) prebivalcev opaža, da destinacija razvija zeleni turizem, medtem ko dobra četrtina (44 %) trdi, da tega ne zaznava.

Cenimo vaše mnenje

Rezultati kažejo, da občani na splošno niste zadovoljni z nobenim od segmentov turizma na destinaciji – z izjemo koristi lokalne skupnosti od turizma in turistov. Ker je zadovoljstvo prebivalstva ključni kazalnik razvoja trajnostnega turizma, bomo v prihodnje moči uperili v iskanje inovativnih načinov za boljšo vključitev lokalnega prebivalstva v razvoj zelene turistične destinacije.

Za sodelovanje v izpolnjevanju anketnih vprašalnikov se vam iskreno zahvaljujemo. Ob enem vas prijazno vabimo, da nas obiščete ob dnevih odprtih vrat na sedežu javnega zavoda Turizem Bled, ki potekajo vsak prvi ponedeljek v mesecu med 10. in 12. uro. Poleg tega vas vabimo, da se prijavite na e-novice, s katerimi vas enkrat tedensko obveščamo o aktualnem dogajanju in novostih na destinaciji.

Celotna analiza rezultatov je na voljo tukaj.