Splošni pogoji

1. PREDMET STORITVE SISTEMA ZA AVTOMATIZIRANO IZPOSOJO KOLES

Sistem za avtomatizirano izposojo koles v občini Bled se imenuje BLED Green Ways in je storitev, ki jo ponuja Turizem Bled oz. Občina Bled. S to storitvijo se omogoči javni samopostrežni dostop do koles.

Sistem BLED Green Ways vključuje:

Kolesarnice sistema BLED Green Ways se nahajajo na lokacijah:

V vsaki kolesarnici je deset ključavnic za kolesa.

2. UVODNE DOLOČBE

V splošnih pogojih imajo pojmi naslednji pomen:

Splošni pogoji opredeljujejo pogoje naročništva in uporabe koles ter vključujejo vprašanja, uporabniško podporo in obveznosti nosilca, upravitelja in uporabnika. Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike storitev sistema BLED Green Ways.
Splošni pogoji zavezujejo pogodbeni stranki kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in 64/16). Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani.
Nosilec si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev splošnih pogojev. Če ni drugače določeno, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na spletni strani.
 

3. KONTAKTNI PODATKI

Kontaktni podatki upravljavca sistema BLED Green Ways:

Javni zavod Turizem Bled
Ljubljanska cesta 27 4260 Bled
Telefon: +386 (0)4 578 05 00
Telefon TRB: +386 (0)4 578 02 05
E-pošta:  
Spletna stran: http://www.bled.si/si/ 

4. OPREDELITEV POJMOV SISTEMA

Storitev je sestavljena iz mreže kolesarnic, katerih deli so samopostrežni terminal, urbano pohištvo, ključavnice, kolesa in informacijske table. Sistem BLED Green Ways omogoča samopostrežni javni dostop do koles, tako da si lahko uporabniki sistema v kolesarnici izposodijo kolesa za uporabo v skladu s splošnimi pogoji.

Kolesarnica vsebuje:

Stojala oz. ključavnice za kolesa in kolesa so oštevilčena. Na ključavnicah so s simbolom označena tudi mesta, ki so namenjena za polnjenje električnih koles.

Barve na gumbih ključavnic imajo sledeč pomen:

5. REGISTRACIJA V SISTEM

Registracija je mogoča osebno:

Referent na sedežu upravitelja v on-line »Prijavnico« vnese podatke o potencialnem uporabniku, ki se je dolžan identificirati z veljavnim osebnim dokumentom. Potencialni uporabnik ob registraciji podpiše, da se strinja:

Po opravljeni registraciji uporabnik prejme:

Registracija je za imetnike Blejske kartice in občane Bleda brezplačna (paket: Občan Bleda oz. imetnik Blejske kartice). Ti uporabniki lahko sistem koristijo do 24 ur v tednu (1.440 min v tednu). 

Registracija oz. koriščenje storitev za ostale uporabnike znaša 24 EUR (paket: Paket 24). Ti uporabniki lahko sistem koristijo do 24 ur (oz. 1.440 min) v obdobju enega tedna od registracije v sistem. 

Registracija oz. koriščenje storitev za ponudnike turističnih nastanitev znaša 50 EUR na sezono (paket: Sobodajalec). Pridobiti je potrebno še kartico v fizični obliki (10 EUR). Ti uporabniki lahko sistem koristijo do 4 ure (oz. 240 min) na dan.

Uporabnik se zavezuje, da bo morebitne spremembe podatkov pravočasno, najkasneje pa v roku 8 dni, sporočil upravljavcu. To lahko stori na sedežu upravljavca ali pošlje obvestilo na naslov upravitelja ali po elektronski pošti.

Uporabniki storitev sistema BLED Green Ways so lahko vse fizične osebe, starejše od 14 let. Za osebe, ki še niso polnoletne, uporabniško ime in geslo na sedežu upravljavca priskrbijo njihovi starši oz. zakoniti zastopniki.

Z odobritvijo registracije uporabnik prejme na sedežu upravljavca uporabniško ime in geslo ali/in PIN kodo za dostopanje do sistema storitev BLED Green Ways z Blejsko kartico, kar uporabniku omogoča izposojo koles v skladu s splošnimi pogoji in vrnitev kolesa na eno izmed postaj.

6. RAZPOLOŽLJIVOST STORITVE

Za dostop do storitev sistema BLED Green Ways se mora uporabnik predhodno registrirati na sedežu upravitelja, kjer ob pomoči referenta:

Upravljavec je dolžan poskrbeti za vzdrževanje sistema BLED Green Ways tako, da je dostopen 24 ur na dan, v obdobju uporabe storitev sistema. Izjema je višja sila.

Upravljavec ne odgovarja za morebitno zasedenost ali nerazpoložljivost koles na posameznih točkah BLED Green Ways. 

Po opravljeni registraciji na sedežu upravitelja lahko uporabnik paketa Občan Bleda oz. imetnik Blejske kartice uporablja sistem BLED Green Ways vse dni v tednu, z upoštevanjem časovne omejitve v višini 1.440 minut ali 24 ur (v nadaljevanju: časovna razpoložljivost) v obdobju sedmih dni. Uporabnik paketa Paket 24 pa lahko sistem koristi en teden od registracije v sistem skupno 24 ur oz. 1.440 min. Uporabnik paketa Sobodajalec lahko koristi sistem do 4 ure (240 min) na dan vsak dan.

Časovno razpoložljivost za tedensko uporabo sistema lahko uporabnik koristi nepretrgoma ali si ga razporedi. Če uporabnik porabi v tekočem tednu ves razpoložljivi čas, do storitve ni upravičen do naslednjega koledarskega tedna, ko se mu Blejska kartica oz. uporabniško ime ponovno aktivira. Izjema so osebe, ki ravnajo v nasprotju s splošnimi pogoji.

Uporabnik sistema je dolžan kolo vrniti do 21. ure. V primeru, da kolo vrne po 22. uri in v kolesarnici ni proste ključavnice, mora poskrbeti za varno hrambo kolesa čez noč in ga ponovno vrniti v sistem naslednji dan po 7.00 uri oz. kolo odpeljati do kolesarnice, ki ima še prosto ključavnico.

V primeru, da isti uporabnik večkrat krši splošne pogoje, ima upravljavec pravico, da mu onemogoči dostop do sistema BLED Green Ways za določeno obdobje.

7. CENE IN NAČIN PLAČILA

Uporaba storitev sistema BLED Green Ways je:

V primeru, da si uporabnik želi operirati z Blejsko kartico, ki je še nima, jo lahko pridobi na spletni strani Občine Bled. Pri tem je dolžan plačati 10 EUR kavcije. Za ponovno izdajo Blejske kartice v primeru izgube se zaračuna dodatnih 10 EUR. 

Vsakršna zloraba uporabniškega imena z geslom ali Blejske kartice s PIN kodo se sankcionira z odvzemom in blokado dodeljenega uporabniškega imena oz. Blejske kartice ter prepovedjo ponovne registracije v tekočem letu.

V primeru večjih poškodb na kolesu, zaradi katerih ni možna nadaljnja uporaba ali ob odtujitvi kolesa, se zaračunava vrednost kolesa, in sicer navadnega kolesa v višini 650 (šeststo petdeset) evrov ali električnega kolesa v višini 2.250 (dva tisoč dvesto petdeset) evrov.

V primeru, da se pri istem uporabniku v krajšem časovnem obdobju ponavljajo manjše poškodbe ob uporabi kolesa, se uporabnika opomni. V primeru, da se po opominu poškodbe nadaljujejo, se uporabniku vsaka poškodba zaračuna po veljavnem ceniku pooblaščenega serviserja. 

V primeru težjih in namernih poškodb sistema ter nenamernih poškodb, ki ogrožajo varnost uporabnikov, bo upravljavec ustrezno ukrepal. Uporabnik bo moral povrniti stroške popravila po veljavnem ceniku pooblaščenega serviserja.

Vse cene vključujejo DDV.
 

8. DOLŽNOSTI UPORABNIKA

Uporabnik je dolžan koristiti storitev sistema s potrebno previdnostjo, skrbnostjo in preudarnostjo v skladu s splošnimi pogoji.

Uporabnik nadzoruje kolo, ki si ga je izposodil. Uporabnik je dolžan s kolesom ravnati tako, da je možnost poškodbe, uničenja ali izginotja minimalna.

Uporabnik je dolžan vrniti kolo znotraj razpoložljivega časa.

Uporabnik je dolžan o izgubi ali odtujitvi kartice takoj obvestiti upravitelja.

Uporabnik storitev s podpisom »Prijavnice« sprejema splošne pogoje ter soglaša, da ima upravljavec v primeru kršitvenih splošnih pogojev pravico uporabniku zaračunati stroške, skladno s 7. poglavjem splošnih pogojev.

Pred uporabo kolesa uporabnik preveri ali je kolo tehnično brezhibno oz. ali je kako drugače poškodovano. Uporabnik morebitne pomanjkljivosti obvesti klicni center na tel. št. +386 (0)1 530 53 03.

Če se ugotovi, da koriščenje kolesa poteka v nasprotju s splošnimi pogoji, je uporabnik dolžan vrniti kolo takoj po pozivu upravitelja.

9. OMEJITVE UPORABE STORITEV

Uporabnik storitev svojega uporabniškega imena z geslom oz. Blejske kartice s PIN geslom ne sme posoditi, oddati v najem, odstopiti ali jo uporabljati na kakršenkoli drugačen način, ki ni naveden v splošnih pogojih. Vsako tako ravnanje se šteje kot hujša kršitev splošnih pogojev. Če v danem trenutku nastane škoda, zanjo odgovarja uporabnik oz. lastnik uporabniškega imena oz. kartice, s pomočjo katere je bilo kolo izposojeno.

Za uporabniško ime oz. Blejsko kartico odgovarja registrirani uporabnik in s tem prevzema odgovornost, da bo ravnal v skladu s splošnimi pogoji.

Uporabnik ima pravico, da kolo primerno uporablja v skladu s splošnimi pogoji. Primerna uporaba izključuje predvsem naslednje:

Dostop do storitve je prepovedan vsem mladoletnim osebam, mlajšim od 14 let, ne glede na to, ali imajo spremstvo ali ne.

Kolo je zasnovano za obremenitev do 150 kg.

Upravljavec si pridružuje pravico ustavitve delovanja sistema za določen čas, v primeru večjih in obsežnih poškodb sistema koles ali komponent, ali v primeru večjih tehničnih napak.

10. ODGOVORNOST IN IZJAVE UPORABNIKA

Za vso škodo, ki nastane med samo uporabo kolesa, je odgovoren uporabnik.

Zakoniti zastopniki mladoletnega uporabnika odgovarjajo za vso škodo, ki jo neposredno ali posredno s koriščenjem storitve povzroči mladoletna oseba.

Vsaka izposoja, ki presega 24 ur (rok, ki se začne s trenutkom izposoje kolesa), se obravnava kot izginotje kolesa, dokler se kolo ponovno ne pojavi.

V primeru izginotja koles, za katerega odgovornost nosi uporabnik, je uporabnik takoj ali najkasneje v roku 14 ur po prvotni izposoji, dolžan javiti izginotje kolesa na telefonsko številko 04 578 02 05 in krajo prijaviti policiji na tel. številko 113. Kolo ostane v polnem obsegu v uporabnikovi izključni odgovornosti, dokler upravitelj ne prejme kopije prijave kraje policiji.

V primeru nezgode ali dogodka, v katero je vpleteno izposojeno kolo, je uporabnik dolžan dejstva sporočiti na telefonsko številko, ki je navedena v prejšnjem odstavku. Kolo ostane v uporabnikovi odgovornosti, dokler ni priklenjeno na stojalo za kolesa ali dokler kolesa lastnoročno ne vrne upravitelju ali vzdrževalcu sistema.

Ker uporabnik odgovarja za kolo od prevzema do vrnitev, priporočamo, da pregleda najpomembnejše dele izposojenega kolesa pred samo uporabo, predvsem pa:

V primeru, da uporabnik ob pregledu kolesa ugotovi, da kolo ni tehnično brezhibno, mora o tem takoj obvestiti klicni center na telefonsko številko +386 (0)1 530 53 03.

Za poškodbe, nastale pri uporabi kolesa, upravljavec ne odgovarja.

Po uspešni izposoji kolesa, uporabnik odgovarja za vsa dejanja, storjena s kolesom sistema BLED Green Ways in za vso materialno ter nematerialno škodo, ki pri uporabi kolesa nastane tretjim osebam.

Sistem se uporablja na lastno odgovornost.
 

11. KRŠITVE

V primeru manjših poškodb kolesa in delov kolesa, ki nastanejo kot posledica normalne rabe, upravljavec ne terja nobene odškodnine od uporabnikov, po uporabi katerih je bila ugotovljena poškodba.

V primeru, da se pri istem uporabniku v krajšem časovnem obdobju ponavljajo manjše poškodbe ob uporabi kolesa, se uporabnika opomni. V primeru, da se po opominu poškodbe nadaljujejo, bo upravljavec ustrezno ukrepal, kot je navedeno v 7. poglavju splošnih pogojev.

V primeru težjih in namernih poškodb sistema bo upravljavec ustrezno ukrepal, kot je navedeno v 7. poglavju splošnih pogojev.

V primeru:

si upravljavec pridružuje pravico, da:

Pravila iz 11. poglavja in predpisane sankcije so namenjene zagotavljanju nemotenega delovanja sistema in dostopnosti za ostale uporabnike.

12. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V skladu s splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) so vsi uporabniki seznanjeni s tem, da v namen delovanja sistema BLED Green Ways upravitelj zbira, hrani in obdeluje osebne podatke, ki so jih posredovali ob registraciji in so nujno potrebni za delovanje in vašo uporabo sistema. Ti podatki so: ime in priimek, podatek o osebnem dokumentu, letnica rojstva, stalni/začasni naslov, elektronski naslov, telefonska številka in podatki o posamezni izposoji (katero kolo, na kateri postaji in ob kateri uri). Navedeni osebni podatki se hranijo še 3 mesece po preteku veljavnosti vaše članarine za sistem BLED Green Ways. Za uporabo kontaktnega elektronskega naslova za pošiljanje informativnih in promocijskih sporočil v zvezi s sistemom za javno izposojo koles BLED Green Ways, morajo uporabniki podati posebno soglasje na spletni strani www.bled.si spodaj.

13. REŠEVANJE SPOROV

Za splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore glede izvedbe in posledic splošnih pogojev bosta nosilec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta nosilec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno Okrajno sodišče v Radovljici. Uporabnik in nosilec se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu soglašala s predložitvijo spora v mediacijo.

14. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV DOSTOPA IN UPORABE

Uporabniki bodo obveščeni o vseh spremembah teh splošnih pogojev preko spletne strani www.bled.si

15. POSLEDICE

Posledice neupoštevanja teh splošnih pogojev nosi uporabnik. 

 
 
Datum:  10. 4. 2019                                                                       Tomaž Rogelj, direktor Turizma Bled